10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konkurs zbiórki makulatury pn. „Świąteczna choinka za makulaturę”.

Regulamin akcji zbiórki makulatury.


GOSPODARKA OSADOWA W OCZYSZCZALNI KOZIENICKIEJ Z DOFINANSOWANIEM

   W dniu 24.07.2019 r. Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Robert Wojcieszek podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.000.000,00 zł. Preferencyjna, częściowo umarzalna pożyczka stanowi dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa stacji odwadniania i higienizacji osadów w oczyszczalni ścieków w Kozienicach”.


   W ramach wykonanego zadania został przebudowany budynek stacji odwadniania osadów. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne i AKPiA oraz zamontowano ciąg technologiczny składający się między innymi z prasy śrubowo talerzowej, stacji przygotowania polielektrolitu, pomp dozujących, flokulatora, filtrów antyodorowych, układu transportu osadu odwodnionego oraz instalacji sterowania automatycznego.
   Sprawna instalacja do odwadniania osadów ściekowych w dużej mierze wpływa na koszt ich utylizacji. Osady ściekowe stanowiące odpad są bardziej odwodnione i lżejsze,
w związku z czym Spółka ponosi mniejsze koszty ich zagospodarowania, co w rezultacie wpływa na stabilność cen odbioru ścieków od mieszkańców gminy Kozienice.
   Inwestycja została zakończona pod koniec maja 2019 roku a jej całościowy koszt wyniósł niemal 2,3 mln zł.


Burmistrz Gminy Kozienice oraz Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. podczas wizyty w oczyszczalni ścieków w Kozienicach

Rozstrzygnięcie konkursu pn.  „KOZIENICKA WODA TO SKARB”

    W dniu 7 czerwca 2019 roku w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. „KOZIENICKA WODA TO SKARB” oraz wręczenie nagród laureatom. Głównym organizatorem konkursu była Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.. Współorganizatorem był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Gmina Kozienice. Ideą konkursu było podniesienie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii oraz pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez wykorzystanie w pracach materiałów recyklingowych.
     Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – szkoły podstawowe klasy I-III, II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VI, III kategoria – szkoły podstawowe klasy VII-VIII i klasy gimnazjalne. Do dnia 31 maja napłynęło 46 prac na konkurs z terenu Gminy Kozienice; z PSP Ryczywół, PSP nr 2 - Kozienice, PSP nr 3 - Kozienice, PSP nr 1 - Kozienice, PSP nr 4 - Kozienice, PSP Wólka Tyrzyńska, PSP Janików, PSP Wola Chodkowska, PSP Stanisławice, PSP Świerże Górne.
    W I kategorii wpłynęło 15 prac i wyłoniono laureatów: I miejsce - Alicja Jasek, PSP nr 3, II miejsce - Katarzyna Wegner, PSP nr 3, III miejsce  - Julia Nowak, PSP Wólka Tyrzyńska oraz wyróżnienia dla: Filip Glegoła, PSP Wólka Tyrzyńska, Amelia Maksym, PSP Janików.
    W kategorii II wpłynęło 14 prac i wyłoniono laureatów: I miejsce - Zuzanna Rzeszotek, PSP nr 1, II miejsce - Weronika Grądziel, PSP nr 1, III miejsce - Karolina Drewnik, PSP nr 3 oraz wyróżnienia dla: Oliwia Bartnik PSP nr 1, Kacper Sobkiewicz, PSP Brzeźnica.
     W III kategorii wpłynęło 17 prac i wyłoniono laureatów: I miejsce - Kacper Traczyk, PSP nr 2, II miejsce - Martyna Kominek, PSP Brzeźnica, III miejsce - Katarzyna Bolek, PSP nr 4, ex III miejsce - Adam Ośka, PSP Wola Chodkowska oraz wyróżnienia dla: Magda Kozińska, PSP nr 2, Sara Smargol, PSP nr 2.


Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Burmistrz Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski oraz Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Robert Wojcieszek. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

Konkurs zbiórki makulatury – szkoły i przedszkola nie zawiodły . Padł rekord!


   W dniu 14.05.2019 roku w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ulicy Przemysłowej 15 odbyło się uroczyste zakończenie konkursu pn. „Przejdź na ty z naturą, przynieś paczkę z makulaturą”. Konkurs zorganizowała Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice. Jego głównym celem było propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kozienice postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką makulatury. W konkursie wzięło udział 11 szkół podstawowych oraz 9 przedszkoli, w tym oddziały przedszkolne z terenu gminy Kozienice. W szkołach zebrano 31 ton makulatury, natomiast w przedszkolach 9 ton, co łącznie stanowi 40 ton makulatury. Spośród uczestników konkursu zostali wyłonieni laureaci w następujących kategoriach:

Kategoria I

Najlepsze przedszkole w Gminie Kozienice.

Kategoria II

Najlepszy przedszkolak w Gminie Kozienice wśród wszystkich przedszkolaków, biorących udział w konkursie.

Kategoria III

Najlepszy przedszkolak w każdym  przedszkolu.

Kategoria IV

Najlepsza szkoła w Gminie Kozienice.

Kategoria V

Najlepszy uczeń w Gminie Kozienice wśród wszystkich uczniów szkół podstawowych, biorących udział w konkursie.

Kategoria VI

Najlepszy uczeń w każdej szkole podstawowej.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp.  z o. o. – Robert Wojcieszek


   Laureatami w I kategorii tj. najlepsze przedszkole w Gminie Kozienice zostało: Publiczne Przedszkole Nr 2 – I miejsce, Odział Przedszkolny przy PSP Nr 1 – II miejsce oraz Publiczne Przedszkole nr 4 – III miejsce. Najlepszymi szkołami w Gminie Kozienice
w zakresie zbiórki makulatury okazały się: PSP w Woli Chodkowskiej – I miejsce, PSP w Brzeźnicy – II miejsce oraz PSP w Ryczywole – III miejsce. Z Publicznego Przedszkola nr 2 wyłoniono najlepszych przedszkolaków w naszej Gminie: Lena Borek – I miejsce, ex aequo II miejsce zajęli Kacper Skiba oraz Aleksandra Mickiewicz oraz III miejsce Wiktor Bolek. Najlepsi uczniowie w Gminie Kozienice to: I miejsce – Szymon Strachota z PSP nr 3, II miejsce – Nina Brzuskiewicz z PSP nr 4 oraz III miejsce Mikołaj Malinowski z PSP nr 3. Dla najlepszych szkół, przedszkoli oraz uczniów i przedszkolaków Kozienicka Gospodarka Komunalna przygotowała atrakcyjne nagrody oraz sadzonki krzewów ozdobnych, które wręczył Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Robert Wojcieszek.

- Bardzo nas cieszy, że do konkursu zbiórki makulatury przystąpiło tak dużo szkół i przedszkoli. Nasze wspólne działania proekologiczne przyczyniły się do zwiększenia wskaźników selektywnej zbiórki odpadów, ale również pokazały, że segregowanie odpadów wcale nie jest takie trudne i daje wymierne korzyści dla nas wszystkich. Pragnę serdecznie podziękować dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, a przede wszystkim uczniom i przedszkolakom za udział w konkursie i ogromne zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Jednocześnie już dziś w imieniu własnym oraz Burmistrza Gminy Kozienice zapraszam do udziału w kolejnych edycjach konkursu – powiedział Prezes Zarządu Robert Wojcieszek.

 

 

Nasze działania w zakresie segregacji - przyłącz się do nas.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. od kilku lat podejmuje działania, mające na celu zwiększenie nacisku na prawidłową segregację odpadów. Corocznie promujemy działania mające na celu ograniczenie produkcji śmieci, zwiększenie zakresu segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów.

   W bieżącym roku również zaangażowaliśmy się w działania proekologiczne. Już na początku bieżącego roku mieszkańcy każdego domostwa gminy Kozienice jak również Zarządcy Nieruchomości, otrzymali ulotkę informacyjną ze szczegółową instrukcją, jak segregować poszczególne frakcje odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów.

   Ponadto Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zakupiła naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki są dokładnie oznaczone i znajduje się na nich szczegółowy opis ułatwiający znalezienie odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów danego rodzaju.

   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Kozienice, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zakupiła przyczepkę samochodową, która znajduje się na PSZOK-u. Spółka oferuje bezpłatny, jednodniowy wynajem przyczepki mieszkańcom gminy w celu ułatwienia dowozu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio na PSZOK. Szczegółowe informacje na temat wynajmu przyczepki znajdują się stronie internetowej Spółki www.kgkkozienice.pl i na PSZOK-u.

   Nasza Spółka jest również organizatorem konkursu zbiórki makulatury. W bieżącym roku konkurs nosi nazwę „Przejdź na ty z naturą, przynieść paczkę z makulaturą”. Konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów oraz wszystkich mieszkańców gminy. Wspólnie propagujemy prawidłowe postawy w zakresie gospodarowania odpadami.


 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku, do wglądu na stronie KGK w zakładce ZTOiUO.

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 12789 opublikowana została decyzja NR DRE.WRC.4210.32.7.2018.561.XIIIZM.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r. zatwierdzająca zmianę XIII taryfy dla ciepła.

Link AKT ZMIANY TARYFY CIEPŁA

OGŁOSZENIE

        Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm.) Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.207.5.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. z mocą obowiązywania od dnia 28 lipca 2018r. do 27 lipca 2021r.

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 28.07.2019r. do 27.07.2020r.:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,75 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,75 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 3,75 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 7,52 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 7,52 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani
w okresach miesięcznych – 7,52 zł/m³.

II. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków uchwalone Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej
w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018r. obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.


1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 1,33 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 1,33 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 1,19 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,29 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,29 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,96 zł/m³.

III. Ceny obciążające odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 2,42 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 2,42 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,56 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,23 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 4,23 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,56 zł/m³.

IV. Stawki opłat abonamentowych

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 6,03 zł,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 10,50 zł,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł.

V. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
1. Stawka opłat za przekroczenie Nog              
- od  116 do 250 mg/dm³  - 1,67 zł/m³,
- od  251 do 400 mg/dm³  - 3,61 zł/m³,
- powyżej 400 mg/dm³      - 5,74 zł/m³
2. Stawka opłat za przekroczenie Pog
- od  22 do 35 mg/dm³  - 0,83 zł/m³,
- od  36 do 60 mg/dm³  - 1,32 zł/m³,
- powyżej 60 mg/dm³    - 2,20 zł/m³
3. Stawka opłat za przekroczenie ChZT
- od  2201 do 5500 mg/dm³  - 2,41 zł/m³,
- od  5501 do 9000 mg/dm³  - 6,03 zł/m³,
- powyżej 9000 mg/dm³        - 9,88 zł/m³
Wszystkie ceny, stawki opłat podane w ogłoszeniu są stawkami netto. Do nich należy doliczyć podatek VAT wg odrębnych przepisów.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 ROKU

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    Stąd też dotychczasowa Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała do 10.06.2018 roku.
    Jednocześnie uchwałą nr XXXVI/348/2017 Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

FAKTURY ELEKTRONICZNE DLA ODBIORCÓW

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W celu skorzystania z tej formy otrzymywania faktur, Odbiorca powinien osobiście zgłosić się do pok. nr 107 w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15  i podpisać porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W II PÓŁROCZU 2017 NADAL NIE ULEGNIE ZMIANIE

Zgodnie z ponownym wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 22 czerwca 2017 roku uchwałą nr XXXI/273/2017 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

"TARYFA 2017"

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Link do taryfy 2017 r.

 

 

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

 

    

TARYFA DLA CIEPŁA

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr DRE.WRC.4210.11.7.2019.561.XIV.RK
z dnia 12 czerwca 2019 roku została zatwierdzona XIV taryfa dla ciepła.


Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2019 roku, pozycja 7458. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIV taryfę dla ciepła z dniem 1 lipca 2019 roku.