11 grudnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

"KOZIENICKI SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO"

Szczególowe informacje dotyczące oferty roweru miejskiego.


OGŁOSZENIE

    Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm.) Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.207.5.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. z mocą obowiązywania od dnia 28 lipca 2018r. do 27 lipca 2021r.

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 28.07.2018r. do 27.07.2019r.:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,68 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,68 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 3,68 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 7,35 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 7,35 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani
w okresach miesięcznych – 7,35 zł/m³.

II. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uchwalone Uchwałą Nr XLIII/410/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018r. obowiązujące w okresie od dnia 28.07.2018r. do dnia 31.12.2018r.

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 1,33 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 1,33 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 1,19 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,29 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,29 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,96 zł/m³.

III. Ceny obciążające odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 2,35 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 2,35 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,49 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,06 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 4,06 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,39 zł/m³.

IV. Stawki opłat abonamentowych:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 6,03 zł,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 10,50 zł,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł.

V. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
1. Stawka opłat za przekroczenie Nog              
- od  116 do 250 mg/dm³  - 1,67 zł/m³,
- od  251 do 400 mg/dm³  - 3,61 zł/m³,
- powyżej 400 mg/dm³      - 5,74 zł/m³
2. Stawka opłat za przekroczenie Pog
- od  22 do 35 mg/dm³  - 0,83 zł/m³,
- od  36 do 60 mg/dm³  - 1,32 zł/m³,
- powyżej 60 mg/dm³    - 2,20 zł/m³
3. Stawka opłat za przekroczenie ChZT
- od  2201 do 5500 mg/dm³  - 2,41 zł/m³,
- od  5501 do 9000 mg/dm³  - 6,03 zł/m³,
- powyżej 9000 mg/dm³        - 9,88 zł/m³
Wszystkie ceny, stawki opłat podane w ogłoszeniu są stawkami netto. Do nich należy doliczyć podatek VAT wg odrębnych przepisów.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 ROKU

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    Stąd też dotychczasowa Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała do 10.06.2018 roku.
    Jednocześnie uchwałą nr XXXVI/348/2017 Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

FAKTURY ELEKTRONICZNE DLA ODBIORCÓW

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W celu skorzystania z tej formy otrzymywania faktur, Odbiorca powinien osobiście zgłosić się do pok. nr 107 w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15  i podpisać porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W II PÓŁROCZU 2017 NADAL NIE ULEGNIE ZMIANIE

Zgodnie z ponownym wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 22 czerwca 2017 roku uchwałą nr XXXI/273/2017 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

"TARYFA 2017"

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Link do taryfy 2017 r.

 

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK
z dnia 2 października 2017 roku została zatwierdzona XIII taryfa dla ciepła.

Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 roku, pozycja 8582. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIII taryfę dla ciepła z dniem 1 listopada 2017 roku.