23 lipca 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 ROKU

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    Stąd też dotychczasowa Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała do 10.06.2018 roku.
    Jednocześnie uchwałą nr XXXVI/348/2017 Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

FAKTURY ELEKTRONICZNE DLA ODBIORCÓW

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W celu skorzystania z tej formy otrzymywania faktur, Odbiorca powinien osobiście zgłosić się do pok. nr 107 w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15  i podpisać porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W II PÓŁROCZU 2017 NADAL NIE ULEGNIE ZMIANIE

Zgodnie z ponownym wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 22 czerwca 2017 roku uchwałą nr XXXI/273/2017 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

"TARYFA 2017"

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Link do taryfy 2017 r.

 

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK
z dnia 2 października 2017 roku została zatwierdzona XIII taryfa dla ciepła.

Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 roku, pozycja 8582. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIII taryfę dla ciepła z dniem 1 listopada 2017 roku.