11 grudnia 2016r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

"TARYFA 2016"

Zgodnie ze złożonym przez Spółkę wnioskiem, Rada Miejska w Kozienicach w dniu 03 grudnia 2015 r. zatwierdziła Uchwałą Nr XII/102/2015 taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Link do taryfy 2016 r.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że Prezes Urzedu Regulacji Energetyki na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. decyzją nr OŁO-4210-14(16)/2015/561/XII/ASz z dnia 29 września 2015 r. zatwierdził nową XII taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstw energetycznych tj. Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Uchwałą nr 43/2015 wprowadził ją do stosowania od dnia 1 listopada 2015 r.