25 marca 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

 

 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
zaprasza mieszkańców Gminy Kozienice oraz szkoły podstawowe
do udziału w konkursie zbiórki makulatury pt.
„ Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko możesz mieć”.

 

Cel konkursu
Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska naturalnego. Poprzez zbiórkę makulatury, chcemy zwrócić uwagę na potrzebę zachowania i ochronę lasów oraz zieleni w Gminie Kozienice.
Warunki uczestnictwa w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie, osoba indywidualna, powinna  dostarczyć co najmniej 10 kg makulatury, natomiast szkoły podstawowe co najmniej 25 kg makulatury oraz złożyć deklarację udziału w konkursie.  Makulatura powinna być powiązana w paczki co umożliwi jej sprawny odbiór i ważenie.
Konkurs trwa od 01.03.2017r do 22.04.2017r
Dzień 20.04.2017 r. jest ostatnim dniem odbioru makulatury ze szkół podstawowych. Od osób indywidualnych odbiór makulatury  rozpocznie się  w dniu 22 kwietnia 2017 roku  od godz. 8:00 do godz. 12:30, na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, ul. Przemysłowa 15  w Kozienicach.
Ogłoszenie wyników
Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu odbędzie się w dniu 22 kwietnia o godz. 13:30 na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, ul. Przemysłowa 15 w Kozienicach.
Laureaci konkursu 
- najlepsza szkoła podstawowa ( I, II i III miejsce),
- najlepszy uczeń w Gminie Kozienice wśród wszystkich szkół podstawowych, biorących udział w konkursie (I, II i III miejsce),
- najlepszy uczeń w każdej szkole podstawowej ( I, II i III miejsce),
- najlepszy mieszkaniec Gminy Kozienice (I, II i III miejsce).
Nagrody
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: komputer, aparaty fotograficzne, czytniki e-booków, nawigacja, zegarki oraz sadzonki drzew i krzewów.
Zakup nagród rzeczowych zostanie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Prawa autorskie
Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Kozienicką Gospodarkę Komunalną autorskich praw do wykonywanych zdjęć lub nagrań dokumentujących przebieg konkursu i jego prezentowanie.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wyników konkursu i danych osobowych uczestników.
Regulamin konkursu
Szczegóły konkursu zbiórki makulatury w regulaminie dostępnym na stronie.

Regulamin Konkursu zbiórki makulatury.

Zał. nr 1 - do Regulaminu Konkursu zbiórki makulatury.

Zał. nr 2 - do Regulaminu Konkursu zbiórki makulatury.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

"TARYFA 2017"

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Link do taryfy 2017 r.

 

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że Prezes Urzedu Regulacji Energetyki na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. decyzją nr OŁO-4210-14(16)/2015/561/XII/ASz z dnia 29 września 2015 r. zatwierdził nową XII taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstw energetycznych tj. Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Uchwałą nr 43/2015 wprowadził ją do stosowania od dnia 1 listopada 2015 r.