11 grudnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej

Tel. dyż. 48 614 43 84; e-mail: zec@kgkkozienice.pl

Ciepłownia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Głowaczowskiej 39 w Kozienicach. Zadaniem ciepłowni jest zapewnienie ciągłej, całorocznej, bezawaryjnej dostawy ciepła sieciowego dla odbiorców
w mieście Kozienice.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:

  • Wytwarzania ciepła,
  • Przesyłania i dystrybucji wytwarzanego ciepła,
  • Obrotu ciepła,
  • Oraz eksploatacja sieci ciepłowniczej.   

Ciepłownia posiada pięć kotłów wodnych opalanych węglem kamiennym energetycznym: trzy kotły WLM-5, w tym dwa o mocy jednostkowej 5,814MW i jeden o mocy 3,5MW oraz dwa kotły WR-10 o mocy 11,628MW.
Moc cieplna w paliwie 45,429 MW. Moc zainstalowana w kotłowni wynosi 38,384 MW.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. eksploatuje ponad 24km sieci ciepłowniczych łącznie z przyłączami.

Prowadzone przez kilka lat zadania modernizacyjno-remontowe źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych pozwoliły na uzyskanie stabilnej sytuacji technicznej zakładu oraz przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta.
W ostatnich latach Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. przeprowadziła szereg inwestycji w Ciepłowni na łączną kwotę ponad 23 mln zł.
Zmodernizowane kotły w Ciepłowni, posiadają dwustopniowy układ odpylania spalin. Pierwszy stopień odpylania stanowią odpylacze wstępne multicyklony typu MOS, składające się z cyklonów przelotowych posiadających czterołopatkowe, profilowane kierownice. Ich głównym zadaniem jest wytrącanie pyłów grubych i zabezpieczenie odpylaczy drugiego stopnia przed przetarciem. Drugi stopień odpylania stanowią baterie cyklonów, wytrącające drobniejsze pyły. Uzupełnienie baterii cyklonów stanowią filtry workowe, zainstalowane na kotłach, wytrącające ze spalin drobniejsze pyły. Spaliny odprowadzane są stalowym kominem, o wysokości 60m i średnicy wylotowej 1,68m. Emisja ze spalania węgla kamiennego we wszystkich kotłach,  traktowana jest jako jeden strumień emisji.

Obecnie Ciepłownia spełnia wszystkie, restrykcyjne normy i standardy emisyjne, dotyczące jakości powietrza. Ciepłownia wykonuje okresowe pomiary emisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody. Ogromną wagę przywiązujemy do jakości spalanego paliwa, jakim jest węgiel kamienny.
W efekcie narzuconych przez nas wymagań, dotyczących zamawianego paliwa o niskiej zawartości siarki oraz popiołu przyczyniamy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
W naszej Ciepłowni skuteczność odpylania układów odpylających dla poszczególnych kotłów wynosi   <100 mg/m3.


Cennik zakładowy.