10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej

Tel. dyż. 48 614 43 84; e-mail: zec@kgkkozienice.pl

Ciepłownia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Głowaczowskiej 39 w Kozienicach. Zadaniem ciepłowni jest zapewnienie ciągłej, całorocznej, bezawaryjnej dostawy ciepła sieciowego dla odbiorców
w mieście Kozienice.

Zakład Energetyki Cieplnej realizuje zadania w zakresie:

• wytwarzania ciepła,
• przesyłania i dystrybucji wytwarzanego ciepła,
• obrotu ciepła,
• utrzymania i eksploatacja sieci, przyłącz i węzłów ciepłowniczych,
• realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci, przyłącz i węzłów ciepłowniczych,
• budowy przyłącz ciepłowniczych w wyniku zawartych umów przyłączeniowych,
• wykonywaniu przeglądów i usuwaniu usterek przyłączy, węzłów ciepłowniczych i instalacji
  odbiorczych na zalecenie,
• wykonywaniu innych zadań na zlecenie.

Ciepłownia posiada pięć kotłów wodnych opalanych węglem kamiennym energetycznym: trzy kotły WLM-5, w tym dwa o mocy jednostkowej 5,814 MW i jeden o mocy 3,5 MW oraz dwa kotły WR-10 o mocy 11,628 MW. Agregat prądotwórczy o mocy 0,176 MWW.
Moc zainstalowana w kotłowni wynosi 38,560 MW. Moc cieplna w paliwie 45,781 MW.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. eksploatuje ponad 24 km sieci ciepłowniczych łącznie z przyłączami.

Prowadzone przez kilka lat zadania modernizacyjno-remontowe źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych pozwoliły na uzyskanie stabilnej sytuacji technicznej zakładu oraz przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta.
W ostatnich latach Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. przeprowadziła szereg inwestycji w Ciepłowni na łączną kwotę ponad 23 mln zł.
Zmodernizowane kotły w Ciepłowni, posiadają dwustopniowy układ odpylania spalin. Pierwszy stopień odpylania stanowią odpylacze wstępne multicyklony typu MOS, składające się z cyklonów przelotowych posiadających czterołopatkowe, profilowane kierownice. Ich głównym zadaniem jest wytrącanie pyłów grubych i zabezpieczenie odpylaczy drugiego stopnia przed przetarciem. Drugi stopień odpylania stanowią baterie cyklonów, wytrącające drobniejsze pyły. Uzupełnienie baterii cyklonów stanowią filtry workowe, zainstalowane na kotłach, wytrącające ze spalin drobniejsze pyły. Spaliny odprowadzane są stalowym kominem, o wysokości 60 m i średnicy wylotowej 1,45 m. Emisja ze spalania węgla kamiennego we wszystkich kotłach,  traktowana jest jako jeden strumień emisji.

Obecnie Ciepłownia spełnia wszystkie, restrykcyjne normy i standardy emisyjne, dotyczące jakości powietrza. Ciepłownia wykonuje okresowe pomiary emisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody. Ogromną wagę przywiązujemy do jakości spalanego paliwa, jakim jest węgiel kamienny.
W efekcie narzuconych przez nas wymagań, dotyczących zamawianego paliwa o niskiej zawartości siarki oraz popiołu przyczyniamy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
W naszej Ciepłowni skuteczność odpylania układów odpylających dla poszczególnych kotłów wynosi   <100 mg/m3.