10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KOZIENICKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. W KOZIENICACH

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach (dalej KGK Sp. z o.o.), ul. Przemysłowa 15;
   • dane kontaktowe do Bartłomieja Kida, Inspektora Ochrony Danych w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. znajdują się pod adresem mailowym: bodo.radom@gmail.comW JAKIM CELU KGK SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a KGK Sp. z o.o., tj.:
    • zawarcie umowy
    • realizacja umowy
    • świadczenie usług
    • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
    • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
    • roszczenia
    • zapewnienie komunikacji
    • obsługa zgłoszeń i reklamacji
    • w celach analitycznych i statystycznych
    • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej


W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES KGK SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE?


Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a KGK Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
- z uwagi na charakter działalności KGK Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków KGK Sp. z o.o. wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie prowadzonej przez KGK Sp. z o.o. działalności;
- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:
    • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
    • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. http://www.kgkkozienice.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.


KOMU KGK SP. Z O.O. PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
    • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
    • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
    • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Przelewu/Zleceń Stałych;
    • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.


CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.