18 listopada 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

zrealizowała projekt pn.

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

– wiata na odpady segregowane

wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową”

dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej

V. Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.2 Gospodarka odpadowa

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
– wiata na odpady segregowane
wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową


PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:
- papier;
- szkło;
- metale;
- tworzywa sztuczne;
- odpady budowlane;
- odpady zielone i biodegradowalne;
- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- baterie i akumulatory;
- tekstylia;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- opony;
- odpady wielkogabarytowe;
- rzeczy używane nie będące odpadami,
   przeznaczone do ponownego użycia.


PSZOK
Kozienice, ul. Chartowa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek     7:00 – 18:00
        Sobota                 8:00 – 19:00