18 listopada 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozienice na lata 2018 - 2021

Taryfa

OGŁOSZENIE


    
Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm.) Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.207.5.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. z mocą obowiązywania od dnia 28 lipca 2018r. do 27 lipca 2021r.

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 28.07.2019r. do 27.07.2020r.:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,75 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,75 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 3,75 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 7,52 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 7,52 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani
w okresach miesięcznych – 7,52 zł/m³.

II. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków uchwalone Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej
w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018r. obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.


1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 1,33 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 1,33 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 1,19 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,29 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,29 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,96 zł/m³.

III. Ceny obciążające odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 2,42 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 2,42 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,56 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,23 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 4,23 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,56 zł/m³.

IV. Stawki opłat abonamentowych

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 6,03 zł,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 10,50 zł,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł.

V. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
1. Stawka opłat za przekroczenie Nog              
- od  116 do 250 mg/dm³  - 1,67 zł/m³,
- od  251 do 400 mg/dm³  - 3,61 zł/m³,
- powyżej 400 mg/dm³      - 5,74 zł/m³
2. Stawka opłat za przekroczenie Pog
- od  22 do 35 mg/dm³  - 0,83 zł/m³,
- od  36 do 60 mg/dm³  - 1,32 zł/m³,
- powyżej 60 mg/dm³    - 2,20 zł/m³
3. Stawka opłat za przekroczenie ChZT
- od  2201 do 5500 mg/dm³  - 2,41 zł/m³,
- od  5501 do 9000 mg/dm³  - 6,03 zł/m³,
- powyżej 9000 mg/dm³        - 9,88 zł/m³
Wszystkie ceny, stawki opłat podane w ogłoszeniu są stawkami netto. Do nich należy doliczyć podatek VAT wg odrębnych przepisów.