15 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


   Przetarg na odbiór odpadów na terenie Gminy Kozienice w 2016 r., po raz czwarty wygrała Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. . Dodatkowo uległ zmianie, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 października 2013 roku, Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.

   Główne zmiany dotyczą przede wszystkim częstotliwości wywozu odpadów.
Od 1 stycznia 2016 roku odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich i na terenie miasta, będzie się odbywał raz w tygodniu. Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane we wszystkich rodzajach zabudowy od kwietnia do końca listopada, w zabudowie wielorodzinnej raz w tygodniu, natomiast w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej raz na dwa tygodnie. W przypadku odpadów zebranych selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne odbiór w całej gminie, będzie się odbywał raz w miesiącu. Wszystkie odbiory odpadów zarówno z terenu miasta, jak i terenów wiejskich, będą odbywać się zgodnie z harmonogramami, które dostępne będą na stronie internetowej www.kgkkozienice.pl.

   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prowadzi również nowo otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kozienicach przy ulicy Chartowej, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°°, w soboty od 8°° do 16°°. PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Gminy Kozienic mogą nieodpłatnie, na podstawie dowodu osobistego, oddać przywiezione własnym transportem selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: metale, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zużyte opony oraz zbierane odpady budowlane. Dodatkowe informacje oraz regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej KGK Sp. z o.o.

REGULAMIN PSZOK


   Zgodnie z §8 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice, każdy mieszkaniec Gminy Kozienice ma obowiązek zbierania odpadów zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji do pojemników. Prosimy o zaopatrzenie się w pojemniki na odpady zmieszane koloru jednolitego i pojemniki na odpady ulegające biodegradacji koloru brązowego. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do KGK Sp. z o.o., gdzie można nabyć w/w pojemniki w postaci dzierżawy lub kupna.

Zasady segregacji odpadów.

 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż w okresach powstawania zwiększonej ilości odpadów (np. okresy około świąteczne, sezon letni), na zlecenie właściciela/zarządcy nieruchomości Spółka może wyposażyć nieruchomość w dodatkowe pojemniki na odpady komunalne.

   Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice, właściciele/zarządcy nieruchomości obowiązani są nie tylko dysponować pojemnikami do zbiórki odpadów ale również ze względu na utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego zadbać aby pojemniki nie ulegały przepełnianiu.
Biorąc pod uwagę obowiązującą częstotliwość wywozu, ilość osób korzystających z pojemników będących w dyspozycji właściciela/zarządcy oraz ich pojemność, w przypadkach okresowo zwiększonej ilości odpadów może wystąpić konieczność  wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik. Nie powoduje to zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszonej na rachunek gminy.

Spółka oferuje odpłatnie (wg cennika):

 • użyczenie każdego rodzaju pojemników do zbierania odpadów (kontenery KP-5, 7, 9, do selektywnej zbiórki oraz SM – 1100)  na okres zgodny ze złożonym zleceniem;
 • sprzedaż (i użyczenie) pojemników na odpady zmieszane i biodegradowalne o pojemności 120l 

 

I N F O R M A C J A


   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje że od 1 sierpnia 2016 r. wprowadza nową usługę:

 1. Wywóz gruzu w workach BIG-BAG
  - wywóz gruzu w workach BIG-BAG cena 149,00 zł brutto za worek,
  - kaucja za worek 50,00 zł.
  Jednocześnie przypominamy o możliwości mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników na odpady komunalne
  - kontenery Kp-7, Kp-5, Kp-9 cena 108,24 zł brutto za sztukę,
  - pojemnik SM 1100 cena 41,30 zł brutto za sztukę,
  - pojemnik SM 110, SM 120 cena 21,00 zł brutto za sztukę.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przypomina, że od 1 kwietnia rozpoczyna się okres odbierania odpadów biodegradowalnych.

   Odpady biodegradowalne (zielone), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy gromadzić w pojemnikach. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej pojemniki w dniach określonych w harmonogramach odbioru należy wystawić przed posesję nieruchomości lub do drogi utwardzonej/publicznej, którą możliwy jest przejazd pojazdów zbierających odpady.

   Właściciel nieruchomości, na własny koszt, ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki na odpady. Spółka oferuje (zgodnie z cennikiem) odpłatne użyczenie pojemników (o pojemności 120l-5,04zł/m-c brutto) lub sprzedaż pojemników 120l za kwotę (brutto)- 150 zł/szt.