10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Od 1 stycznia 2018 roku odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich i na terenie miasta, będzie się odbywał raz w tygodniu. Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane przez cały rok. W przypadku odpadów zebranych selektywnie: szkło, papier, metale i  tworzywa sztuczne odbiór w całej gminie, będzie się odbywał raz w miesiącu.
Dodatkowo, zgodnie z harmonogramem Spółka odbiera odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny raz na dwa miesiące w zabudowie jednorodzinnej.
Od 1 stycznia 2018 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. będzie odbierać także popiół pochodzący z palenisk domowych, który należy zbierać do własnych worków o masie nieprzekraczającej 25 kg. Wystawione worki będą odbierane zgodnie z harmonogramem dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
 Wszystkie odbiory odpadów zarówno z terenu miasta, jak i terenów wiejskich, będą odbywać się zgodnie z harmonogramami, które dostępne są na stronie internetowej www.kgkkozienice.pl.


KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. PRZYPOMINA O PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny należy gromadzić i wystawiać w dniach określonych
w harmonogramach odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- w pojemnikach- odpady zmieszane i Bio;
- w odpowiednich rodzajach worków- odpady segregowane (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne).
Worek foliowy na szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne nieodpłatnie dostarcza Spółka (pozostawia odbierając wystawione worki). Właściciel nieruchomości, na własny koszt ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane i Bio. Spółka oferuje (zgodnie z cennikiem) odpłatne użyczenie pojemników (o pojemności 120l) -5,04zł/m-c brutto lub sprzedaż pojemników 120l za kwotę (brutto)- 112,50 zł/szt.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż w okresach powstawania zwiększonej ilości odpadów (np. okresy około świąteczne, sezon letni), na zlecenie właściciela/ zarządcy nieruchomości, Spółka może wyposażyć nieruchomość w dodatkowe pojemniki na odpady komunalne. 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice, właściciele/zarządcy nieruchomości obowiązani są nie tylko dysponować pojemnikami do zbiórki odpadów ale również ze względu na utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego zadbać aby pojemniki nie ulegały przepełnianiu.

Biorąc pod uwagę obowiązującą częstotliwość wywozu, ilość osób korzystających z pojemników będących w dyspozycji właściciela/zarządcy oraz ich pojemność, w przypadkach okresowo zwiększonej ilości odpadów może wystąpić konieczność  wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik. Nie powoduje to zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszonej na rachunek gminy.


INFORMACJA

   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje o dodatkowych usługach:
1.    Wywóz gruzu w workach BIG-BAG (o pojemności 1 m³):
- wywóz gruzu w workach BIG-BAG cena 149,00 zł brutto za worek,
- kaucja za worek 50,00 zł.