10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TI Dział Techniczno Inwestycyjny

Tel. (048) 614 24 03

Prowadzi działalność w zakresie:

Komórka ds. Inwestycji wew. 30

 1. Przygotowania inwestycji do realizacji.
 2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 3. Nadzorowania realizacji inwestycji, w zakresie rzeczowo-finansowym.
 4. Przygotowania materiałów do wniosków o zmiany w planie finansowym.
 5. Przeprowadzania, uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych.
 6. Rozliczania inwestycji zakończonych.
 7. Przygotowania okresowych informacji do sprawozdań z realizacji inwestycji.
 8. Określanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sporządzenie zbiorczych zakresów rzeczowych objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Komórka ds. zamówień publicznych wew. 52

 1. Prowadzenie postępowań w ramach zamówień publicznych.
 2. Weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami z przetargu i SIWZ.
 3. Przygotowywanie umów na dostawy materiałów i usług.
 4. Kontrolowanie terminów dostaw i prowadzenie w tym zakresie korespondencji z dostawcami.
 5. Ustalanie i współudział w egzekucji roszczeń z tytułu kar i innych należności umownych.
 6. Ubezpieczanie środków majątkowych Spółki, na wnioski komórek organizacyjnych.
 7. Ewidencja gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umów, czuwanie nad ich zwolnieniem po upływie okresu gwarancji, rękojmi i zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń.
 8. Dokonywanie zakupów bieżących i awaryjnych zgodnie z polityką zakupową oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

Komórka ds. ochrony środowiska wew. 24

 1. Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji wymaganych w oparciu o przepisu ochrony środowiska i związane z nimi obowiązki  działalności prowadzonej przez Spółkę.
 2. Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.
 3. Czynny udział w kontrolach prowadzonych przez organy kontrolne służb ochrony środowiska.
 4. Współpraca z właściwymi urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania informacji z zakresu ochrony środowiska a dotyczących wszystkich działalności Spółki.
 5. Sporządzanie zbiorczych raportów i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska do właściwych organów na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne.
 6. Koordynowanie wszelkich wymogów formalnych związanych z pozwoleniami dotyczącymi wytwarzania, składowania i gromadzenia odpadów.
 7. Prowadzenie bazy danych w zakresie składowania odpadów przez Spółkę.