10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

      BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ W MIEJSCOWOŚCI: Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska.

   W dniu 01.06.2010r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr00097-6921-UM0700130/09 RW.II./ES/0219.5-118/09 dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska z uwzględnieniem wszystkich chętnych użytkowników, tj. 236 odbiorców”.
     Powyższy projekt objęty został Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
      Zgodnie z zawartą umową Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. została przyznana pomoc finansowa w wysokości 3 189 391,04 zł, to jest 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.
     Celem operacji była poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej  Gminy Kozienice – podniesienie standardu życia mieszkańców wymienionych miejscowości poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach dostających się do gleby i wód gruntowych.
      W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wybrano:
      - wykonawcę robót budowlanych:
        Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o.
        z siedzibą w Końskiech, ul. Marszałka Piłsudskiego 156a.
      - nadzór inwestorski objęła firma:
        „BUD-INVENT” Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Odkryta 36A.
      - obsługę geodezyjną zapewniła:
        Pracownia Geodezyjna „GEONET” z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 26/28.
     W wyniku realizacji operacji wybudowano:
     - rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości – 24 946 metrów,
     - 5 sztuk przepompowni sieciowych,
     - 234 sztuki przepompowni przydomowych,
     - przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o łącznej długości – 2 535 metrów,
co umożliwiło odbiór ścieków od 1000 osób zameldowanych na terenie 6 miejscowości objętych inwestycją.

         ZAKUP SAMOCHODU DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - TYPU SK-1

       W dniu 01.06.2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 00097-6921-UM0700131/09 RW.II./ES/0219.6-12/09 dla realizacji zadania pn. "Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów typu SK-1, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów komunalnych". Pwyższa operacja objęta została Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Zgodnie z zawartą umową Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. została przyznana pomoc finansowa w wysokości 200 000 zł. Celem operacji było zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku, poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez usprawnienie systemu zbiórki i segregacji. W ramach zadania zrealizowano zakup i dostawę:

       - samochodu do zbiórki odpadów stałych typu SK-1,

       - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów AT 1500 w ilości 6 sztuk,

       - pojemników stalowych 110l w ilości 50 sztuk.

Powyższa inwestycja przyczyniła się w dużej mierze do lepszej organizacji zbiórki i segregacji odpadów. Zakresem usług zostało objęte 12 359 osób zamieszkałych na terenie wiejskim gminy Kozienice.

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI STASZÓW

W dniu 15.11.2012 r. w Delegaturze Urzedu Marszałkowskiego została podpisana Umowa o przyznanie pomocy   Nr 00089-6921-UM0700177/11 dla projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Staszów".

   Powyższy projekt objęty został Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

   Zgodnie z zawartą umową Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. została przyznana pomoc finansowa w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

   Celem operacji była poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Kozienice - podniesienie standardu życia mieszkanców miejscowości Staszów, Kępeczki oraz Samwodzie poprzez wyelminowanie zanieczyszczeń zawartych  w ściekach dostających się do gleby i wód gruntowych.

   W wyniku przeprowadzonych postepowań przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wybrano:

- wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego "SANITEX" Wiesław Urynowicz z siedzibą  w Łuczynowie 63 A

- nadzór inwentorski objeła firma: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "SAN-WOD" Adam Zięba z siedzibą w Radomiu, ul. Andersa 7/92

- obsługę geodezyjną zapewniła: Usługi Geodezyjne "Azymut" Łukasz Siderski z siedzibą w Kozienicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 43

   W Wyniku realizacji operacji wybudowano:

- rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości - 6 475 metrów,

- 61 sztuk przepompowni przydomowych,

- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o łącznej długości - 663 metry,

co umożliwiło odbiór ścieków mieszkańcom miejscowości Staszów, Kępeczki oraz Samwodzie.

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Janów


    W dniu 17.06.2014r. została podpisana Umowa Nr 00055-6921-UM0700111/14 objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
    Celem operacji była poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Kozienice – podniesienie standardu życia mieszkańców miejscowości Janów poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach dostających się do gleby i wód gruntowych.
    Zgodnie z umową KGK Sp. z o.o. otrzymała pomoc finansową w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
    Zadanie realizowane i nadzorowane przez wybranych w drodze przetargu wykonawców, tj.:

- Wykonawca robót         Konsorcjum firm:
                                   ESC P.H.U. Emilian Stawecki
                                   z siedzibą ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce – Lider
                                   REM-WOD Sp. z o.o.
                                   z siedzibą ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce – Partner

- Nadzór inwestorski       Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych                            
                                   „SAN-WOD” Adam Zięba                                   
                                   z siedzibą ul. Andersa 7/92, 26-600 Radom