10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

www.pois.gov.pl

Projekt nr 39/2009
Umowa o dofinansowanie nr 1/2009/POIiŚ/DR
Projekt nr 39/2009
Wniosek o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-078/08-02

 

Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej
jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami.

Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego
oraz ochrona wolności praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową
państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. 

Unia Europejska to gwarancja: demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku.
Unia Europejska to wspólnota interesów i współzależności, której zasadniczym zadaniem jest
zapewnienie obywatelom dobrobytu i postępu cywilizacyjnego.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Posredniczacej
Kalendarium projektu
Ogłoszone przetargi
Zakończone przetargi

 


UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA
13 sierpnia 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 1/2009/POIiŚ Projektu nr 39/2009
"Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" w ramach działania
1.1 "gospodarka wodno-ściekowa priorytetu oś priorytetowa I" gospodarka wodno-ściekowa Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Uroczyste podpisanie dokumentów umowy odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW
Tomasza Skrzyczyńskiego, Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz Skarbnik Gminy
Kozienice Barbary Galińskiej. Zgodnie z umową o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca - WFOŚiGW
- zobowiązuje się udzielić Gminie dofinansowania w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych
poniesionych w toku realizacji Projektu, nie więcej niż 33 097 411,61 PLN.

 


KALENDARIUM PROJEKTU

styczeń 2013 r.

Podpisanie aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
do umowy na dofinansowanie, określającego wydatki kwalifikowane i kwotę dofinasowania wynikające
z opracowanej analizy finansowej Projektu.

19 grudnia 2012 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był organizatorem
konferencji dotyczącej stanu wdrożenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w województwie mazowieckim. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Tomasz Skrzyczyński
powitał zaproszonych gości i ocenił tegoroczną współpracę z Beneficjentami i kwoty dofinansowania
z Unii Europejskiej przekazanych na rzecz beneficjentów POIiŚ z Mazowsza - To olbrzymie środki
przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Łączna wartość Projektów POIiŚ na Mazowszu
(w ramach podpisanych umów) to ponad 736 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania ze środków
unijnych to 400 mln zł. Od roku 2009 wpłynęło do nas 151 wniosków o płatność na podstawie których
(do końca listopada 2012 r.) Fundusz wypłacił i poświadczył kwotę 195 mln zł. Podczas konferencji
Pan Igor Czerwiński - zastępca burmistrza gminy Kozienice omówił na podstawie przygotowanej
prezentacji poszczególne etapy realizacji Projektu pn.: "zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno - ściekowej na terenie gminy Kozienice", a na koniec kozienicka inwestycja zaprezentowana
została w przygotowanym materiale filmowym. Na zakończenie Pan Krystian Szczepański
- dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych WFOŚiGW w Warszawie - przedstawił wykład pn.:
"Problemy i dobre praktyki na etapie wdrażania projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ".

14 grudnia 2012 r.

W pensjonacie Ośrodka Rekreacji KCRiS odbyła się ostatnia konferencja podsumowująca największy Projekt realizowany przy współudziale środków zewnętrznych czyli "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice". Na realizację Projektu udało się pozyskać dotację z Unijnego Funduszu Spójności w rekordowej kwocie: 22 700 364, 05 zł. Natomiast całkowity kozt realizacji prac wodno-kanalizacyjnych wyniósł ponad 40 milionów złotych. Spotkanie otworzył burmistrz Tomasz Śmietanka. Po oficjalnym powitaniu gości w kilku słowach podsumował przedsięwzięcie. Dotarliśmy do finału długoletniego procesu szeroko rozumianej gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy zapoczątkowanej jeszcze przez poprzedniego burmistrza, a nastepnie kontynułowanej przez obecne władze przy mocnym wsparciu kolejnych rad miejskich - informował zgromadzonych. Inwestycja ta wpisuje się w liczne proekologiczne działania realizowane na ziemi kozienickiej. Celem Projektu jest odbiór i oczyszcanie ścieków komunalnych na terenie gminy zgodnie z dyrektywami unijnymi, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia oraz zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, w tym m.in. w ramach sieci Natura 2000 oraz w obszarach chronionego krajobrazu - wyliczał burmistrz Śmietanka. Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu za skuteczną i dobrze wykonaną pracę, dzięki której praktycznie cały obszar miejski i wiejski gminy Kozienice, jako jednej z nielicznych w Polsce, został zwodociągowany i skanalizowany w 100%. Szczegółowych informacji na temat procesu realizacji ich wynikach udzielił koordynator Projektu, a obecnie także prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Robert Wojcieszek. Zastepca burmistrza ds. technicznych - Igor Czerwiński, który z ramienia Urzedu Miejskiego czuwał nad inwestycjami przypomniał, iż równolegle do tego Projektu realizowane były inne - również ważne, ale mniejsze - projekty, m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Tyrzyńskiej, Dąbrówkach i Samwodziu oraz w Staszowie. Łączne koszty realizacji wszystkich projektów składających się na zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice wyniosły ponad 50 mln złotych z czego aż 27 milionów to fundusze europejskie - dodał burmistrz Czerwiński. Po konferencji wszyscy goście zostali zaproszeni do zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Podczas zwiedzania zaprezentowano nowoczesną suszarnię słoneczną oraz now y- trzeci - ciąg technologiczny.

grudzień 2012 r.

Wydana została decyzja na użytkowanie obiektów oczyszczalni ścieków w Kozienicach.

listopad 2012 r.

Audyt zewnętrzny Projektu z poniesionych wydatków za rok 2011.

październik 2012 r.

Końcowy odbiór kontraktu pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach".

lipiec 2012 r.

Złożony został końcowy wniosek o płatność na kwotę: 1 153 799,09 PLN stanowiącą 5% kwoty dofinansowania. Zakończyło to ponoszenie wydatków kwalifikowanych.

13 czerwca 2012 r.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kozienice z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kozienicach udali się z wizytą do kozienickiej Stacji Uzdatniania Wody, na ul. Rodzinnej. W rolę gospodarza wcielił się osobiście Prezes Zarządu KGK Sp. z o.o. - Robert Wojcieszek, który poza oprowadzeniem dzieci po terenie stacji objaśnił im także tajniki jej działania. Na zakończenie przedszkolaki miały okazję do przejażdżki specjalistycznym samochodem, służącym do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej zakupionym w ramach realizacji Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice".

kwiecień/maj 2012 r.

Trwa realizacja końcowych robót i dostawa na ostatnim kontrakcie pn.:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach"

luty/marzec 2012 r.
Działania promocyjne – informacyjne związane z Projektem pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" prowadzone były podczas spotkań władz samorządowych z mieszkańcami sołectw oraz osiedli Gminy Kozienice. Przedstawiciele JRP - podczas tych zebrań – informowali o zakończonych inwestycjach na poszczególnych kontraktach Projektu, zasadach finansowania i rozliczania, a także rozdawali ulotki oraz wnioski na dostawę wody i odprowadzania ścieków.


17 stycznia 2012 r.
Wybudowane sieci – wodociągowa i kanalizacyjna – zgłoszone zostały do użytkowania
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.


grudzień 2011 r.
Zakończone i odebrane zostały inwestycje na poszczególnych kontraktach Projektu nr 39/2009:
Kontrakt nr 2.2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice).
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 4 793 426,47 zł
Wykonano:
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 15,73 km
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 13,06 km
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 1 kpl
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 86 kpl
Kontrakt nr 2.3 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś).
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 4 841 266,38 zł
Wykonano:
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 16,19 km
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 15,86 km
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 1 kpl
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 95 kpl.
Kontrakt nr 2.5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w miejscowości Psary.
Wartość netto wykonanych robót zgodnie z umową – 2 022 943,88 zł
Wykonano:
- Sieć wodociągowa z przyłączami – 4,19 km
- Sieć kanalizacyjna z przyłączami - 3,28 km
- Przepompownie sieciowe wraz z zasilaniem – 3 kpl
- Modernizacja przepompowni sieciowej w Rudzie – 1 kpl.
- Przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem – 11 kpl.

 

14 grudnia 2011 r.

Realizacja Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską, pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na Terenie Gminy Kozienice", wkracza w końcową fazę. Aktualny stan realizacji prac największej inwestycji w Gminie Kozienice został zaprezentowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się dnia 14 grudnia br. w Pensjonacie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Konferencję otworzył Pan Igor Czerwiński - zastepca burmistrza Gminy Kozienice ds. technicznych, który nadzoruje realizację Projektu. Powitał on wszystkich zgromadzonych, dziękując za duże zainteresowanie gminą inwestycją. Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się m. in.: przedstawiciele Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownicy Urzędu Miejskiego i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - zaangażowani w realizację Projektu, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele wykonawców, mieszkańcy Gminy Kozienice, a także lokalne media. Głos w imieniu Prezesa WFOŚiGW w Warszawie zabrał Pan Jarosław Sarul, który podziękował za zaproszenie i pogratulował dotychczasowej pracy przy realizacji Projektu. Przedstawił on także w pozytywnym świetle współpracę swoją, jak i instytucji, którą reprezentuje z kozienicką Jednostką Realizującą Projekt. Dodajmy, iż koordynatorem działań JRP jest Pan Robert Wojcieszek. Po uroczystych powitaniach mieliśmy okazję wysłuchania prezentacji przygotowanej przez Pana Marka Czernika - przedstawiciela firmy Safege, która zajmuje się sprawami popularyzacji i promocji kozienickiej inwestycji. W prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnym stanem realizacji Projektu oraz zasadami jego finansowania. Aktualnie zrealizowane zostały prace za kwotę ponad 28 mln złotych, na co składaja się pieniądze unijne (około 16 mln), a także wsparcie - w postaci pożyczki - z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 450 000 PLN. W ramach Projektu wybudowano ponad 46 km sieci wodociągowej i prawie 42 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Kuźmy, Piotrkowice, Holnedry Kuźmińskie i Psary. Od podstaw wybudowana została stacja uzdatniania wody w Janowie, natomiast dwie pozostałe: w Stanisławicach oraz w Łuczynowie przeszły gruntowną modernizację. Trwają ostatnie prace odbiorowe na zadaniach związanych z budową sieci wodno - kanalizacyjnych, wciąż trwa rozdudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Należy podkreślić, iż jest to jedna z największych inwestycji realizowanych ze środków unijnych na Mazowszu - a nawet w skali kraju - która wpisuje się w liczne proekologiczne przedsięwzięcia w Gminie Kozienice. W wyniku jej realizacji do sieci kanalizacji wodociągowej podłaczonych zostanie około 2 300 osób. Realizacja projektu zapewniającego prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy korzystnie wpłynie na poprawę infrastruktury sanitarnej oraz stworzy lepsze warunki życia naszym mieszkańcom. Zapewni również znaczną poprawę środowiska na obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000. Po zakończeniu wystąpienia konsultanta Safege ciekawą prezentację przedstawił Pan Wojciech Stawiany z Zespołu Strategii i Współpracy w Departamencie Komunikacji i Strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.; "Problematyka środowiska, energetyki i klimatu w nowej perspektywie finansowej Unii Eyropejskiej w latach 2014 - 2020". W drugiej - wyjazdowej - części konferencji wszyscy uczestnicy udali się ne teren kozienickiej oczyszczalni ścieków. W obecności przedstawiciela Wykonawcy mogli naocznie zweryfikować postępy realizowanej inwestycji na terenie oczyszczalni. Na poczatku uczestnicy zapoznali się z zakresem zaplanowanych prac na obiekcie, a następnie oglądali zaawansowanie robót i ich wyniki w postaci m.in. słonecznej suszarni odpadów. Udało się także przyjrzeć pracy specjalistycznego samochodu do wypompowywania ścieków i do udrażniania rur kanalizacyjnych, który zakupiony został w ramach realizacji Projektu. Konferencja zakończyła się miłym akcentem w postaci wspólnego składania życzeń świątecznych i noworocznych.


31 sierpnia 2011 r. 
Dnia 31 sierpnia br. do Kozienic z roboczą wizytą przybyła delegacja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele z Zastępcą Prezesa Zarządu - Panem Andrzejem Noconiem. 
Jej głównym celem było powzięcie informacji na temat realizacji i zaawansowania prac dotyczących inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice pod nazwą: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 
Gości powitali: zastępca burmistrza Igor Czerwiński oraz koordynator Projektu - Robert Wojcieszek. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach wszyscy udali się na teren oczyszczalni ścieków w Kozienicach, aby pokazać aktualny stan zaawansowania robót. Na miejscu zgromadzeni wysłuchali informacji na temat rozbudowy i modernizacji oczyszczalni przedstawionych przez wykonawcę robót oraz obejrzeli krótki materiał filmowy ukazujący przebieg prac. Następnie - prowadzeni przez kierownika robót - zweryfikowali zaawansowanie prac krótką wizytacją placu budowy. 


21 czerwca 2011 r. 
21 czerwca br. w Pensjonacie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano zaproszonym gościom oraz wszystkim zgromadzonym aktualne zaawansowanie realizacji prac inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice pod nazwą: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice"'. 
Zgromadzonych na konferencji powitał zastępca burmistrza Igor Czerwiński, który czuwa nad inwestycją z ramienia Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, zaangażowani w realizację Projektu pracownicy Urzędu Miejskiego i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele Rady Miejskiej, a także przedstawiciele wykonawców. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o Projekcie, które zostały przedstawione przez konsultanta z firmy Safege Polska - Marka Czernika. 

Do chwili obecnej zrealizowano prace za kwotę ponad 21 milionów złotych - w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 9 630 561 zł, a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w postaci pożyczki) to kwota 6 450 000 zł. W ramach Projektu budowane jest 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji tej inwestycji na terenie gminy podłączonych do sieci kanalizacji zbiorczej będzie ok. 2.300 osób. Aktualnie zakończono pracę na trzech stacjach uzdatniania wody w: Janowie, Łuczynowie i Stanisławicach, część prac zrealizowano już także w kozienickiej oczyszczalni ścieków, wciąż trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na druga część, podczas której mieli okazję przyjrzeć się z bliska inwestycje już zrealizowane oraz te które są w trakcie realizacji. Pierwszym odwiedzonym miejscem była kozienicka oczyszczalnia ścieków. Na miejscu zapoznano się z zakresem zaplanowanych prac. Przedstawiciele wykonawcy realizującego ten kontrakt poinformowali - w przygotowanej prezentacji - o tym co już udało się zrobić oraz co jeszcze pozostało do wykonania. Następnie wszyscy udali się na teren oczyszczalni aby obejrzeć zaawansowanie robót. Ukończona jest i już funkcjonuje słoneczna suszarnia odpadów. Wykorzystywany jest także zakupiony w ramach Projektu specjalistyczny samochód do wypompowywania ścieków i do udrażniania rur kanalizacyjnych. Kolejnym przystankiem uczestników konferencji była stacja uzdatniania wody w Janowie - tu burmistrz Igor Czerwiński dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy informującej w ramach jakiego projektu inwestycja ta została wykonana. Takie same tablice odsłonięte zostały w dwóch pozostałych stacjach uzdatniania wody w Stanisławicach i w Łuczynowie. W Stanisławicach dokonali tego zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska oraz koordynator projektu Robert Wojcieszek, a w Łuczynowie przedstawicielki WFOŚiGW Magdalena Kopeć i Betina Wysocka - Bereda oraz członek zarządu i v-ce dyrektor KGK Andrzej Skrok. Stacja uzdatniania wody w Janowie budowana była od podstaw natomiast dwie pozostałe przechodziły gruntowną modernizacje. 

Zakończenie realizacji Projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" planowane jest na koniec bieżącego roku. 

7 kwietnia 2011 r. 
Promocja Projektu pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice, wspieranie rozwoju gospodarczego na Mazowszu, możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, sposoby pozyskiwania dotacji na rozwój mazowieckich firm min. o tym rozmawiano podczas konferencji "Mazowsze - Energia i Środowisko". Została ona zorganizowana przez Gminę Kozienice w ramach realizowanego "Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości". 
Konferencja odbyła się w Sali Konferencyjnej Pensjonatu KCRIS. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Zabierając głos mówił o walorach Kozienic: przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych oraz przypomniał, iż jest tu prowadzonych wiele inwestycji proekologicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów z Kozienic, Zwolenia i Magnuszewa , Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Kozienicka" oraz przedsiębiorcy z regionu radomskiego. 
  

7 luty - 14 marca 2011 r. 
Podczas - corocznie organizowanych - spotkań mieszkańców sołectw oraz osiedli z władzami samorządowymi, radnymi, dzielnicowymi promowany był Projekt pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". Poza wizerunkowa kampanią w postaci banera oraz ulotek informacyjno - promocyjnych obecni na spotkaniach pracownicy Jednostki Realizującej Projekt odpowiadali kompetentnie na zadawane pytania dotyczące stanu zaawansowania prac, zasad finansowania, korzyści płynących z realizacji Projektu. 
  

22 grudnia 2010 r. 
Gminie Kozienice została wypłacona pożyczka w kwocie 5 mln złotych zgodnie z umową nr 0168/10/FS/OWS/P z dnia 25.10.2010 r. 

20 grudnia 2010 r. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził gminny VI wniosek o płatność dla projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" o kwocie wydatków kwalifikowanych 2 350 604,66 zł i kwocie do wypłaty 1 998 013,96 zł 

15 grudnia 2010 r. 
Odbyła się kolejna - już druga - konferencja dotycząca realizacji projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". Podczas spotkania poinformowano zgromadzonych na temat zaawansowania prac dotyczących inwestycji prowadzonej przez Gminę Kozienice. Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się zastępcy burmistrza, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaangażowani w realizację Projektu, przedstawiciele Rady Miejskiej w Kozienicach oraz mieszkańcy terenów, które swym zasięgiem obejmie inwestycja, a także przedstawiciele mediów. Zgromadzeni wysłuchali informacji o Projekcie przedstawionych przez Konsultanta z firmy Safege Polska oraz obejrzeli materiał filmowy ukazujący przebieg prac. 
Spotkanie odbyło się w Pensjonacie na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu. 

25 października 2010 r. 
Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia pożyczki w kwocie 5 000 000 złotych na realizację projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

15 października 2010 r. 
W ramach realizacji projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" zakupiono specjalistyczny samochód, służący do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej. Ma być on wykorzystywany w szczególności na potrzeby przydomowych przepompowni ścieków. Pojazd ten wyposażony jest w motopompę i pompę szlamową, co jest bardzo przydatne w przypadku zatkania rur kanalizacyjnych jak również przy lokalnych podtopieniach. Zbiornik posiada dwie komory, na wodę czystą i brudną. Zainstalowane pompy z filtrami pozwalają na wykorzystywanie wody deszczowej spod oczyszczalni, co jest bardzo praktyczne, gdyż w innych tego typu pojazdach wymagane jest wykorzystywanie czystej wody. 
Koszt auta wyniósł ponad 919 tyś. złotych.


8 września 2010 r. 
Odbyła się konferencja w Pensjonacie na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego poświęcona realizacji projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" 
itv.kozienice.pl/index.php?id=Inwestycjenapowislu&dz=aktualnosci 

19 lipca 2010 r. 
Ogłoszono wyniki postępowania na dostawę pojazdu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kozienice. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła: 
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi 
i to ona zrealizuje przedmiot zamówienia. 

3 czerwca 2010 r. 
Ogłoszono przetarg na zakup specjalistycznego samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kozienice. 

28 maja 2010 r. 
Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary". 

16 kwietnia 2010 r. 
Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy - SUW Stanisławice i SUW Łuczynów wraz z projektami Wykonawczymi, Pozwoleniami na Budowę. 

 

11 kwietnia 2010 r. 
Rozpoczęcie prac budowlanych na oczyszczalni ścieków. 

  

29 marca 2010 r. 
Podpisanie umowy z firmą P.B.I. "Sanitex" Wiesław Urynowicz, 26-900 Kozienice, Łuczynów 63 A na wykonanie usługi: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary". 

16 marca 2010 r. 
Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w: 
- m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś). 
- m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice). 

 

11 marca 2010 r. 
Podpisanie umowy z Konsorcjum firm: 
AWBUD Sp. z o.o., ul. Reja 4, 42-440 Fugasówka oraz 
STALBUDOM ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa na wykonanie usługi: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach". 

01 marca 2010 r. 
Podpisanie umowy z firmą P.I.S.K. Dybowski-Bakart Sp. z o.o., ul. Goździków 25, 04-231 Warszawa na wykonanie usługi: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody: SUW Łuczynów i SUW Stanisławice". 

12 stycznia 2010 r. 
Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie usługi: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś)". 

11 stycznia 2010 r. 
Podpisanie umowy z Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie oraz 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska BUSKOPOL Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój na wykonanie usługi: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice)". 

1 grudnia 2009 r. 
Podpisanie umowy z firmą BUD-INVENT Sp. z o. o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa na wykonanie usługi: Inżynier dla zadań inwestycyjnych Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

12 listopada 2009 r. 
Podpisanie umowy z firmą SAFEGE S.A., 15-27 Rue du Port, Parc de l`lle 92000 Nanterre, Francja, Oddział w Polsce na wykonanie usługi: Konsultant dla zadań inwestycyjnych Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

23 września 2009 r. 
Zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą pierwszego wniosku o płatność dla projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" 

13 sierpnia 2009 r. 
Podpisanie umowy (nr 1/2009/POIiŚ) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawieo dofinansowanie Projektu. 

8 czerwca 2009 r. 
Uroczyste przekazanie Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 

30 października 2008 r. 
Powiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozytywnej ocenieWniosku. 

25 sierpnia 2008 r. 
Złożenie Wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 


OGŁOSZONE PRZETARGI

W dniu 19.12.2009 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary. 

W dniu 11.12.2009 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane zadania pn.: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody: SUW Łuczynów, SUW Stanisławice. 

W dniu 09.12.2009 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach. 

W dniu 04.11.2009 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie. 

W dniu 3.10.2009 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Holendry Kozienickie. 

W dniu 28.08.2009 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: Konsultant dla zadań inwestycyjnych Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice" oraz Inżynier dla zadań inwestycyjnych Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice".

 


ZAKOŃCZONE PRZETARGI

 

W dniu 4.03.2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych w m. Psary". 
Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj.: P.B.I. "Sanitex" Wiesław Urynowicz, 26-900 Kozienice, Łuczynów 63 A. Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 19.02.2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozienicach". 
Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj.: AWBUD Sp. z o.o., ul. Reja 4, 42-440 Fugasówka k. Zawiercia; STALBUDOM Sp. z o.o., ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa. Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 17.02.2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody: SUW Łuczynów i SUW Stanisławice". 
Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj.: P.I.S.K. Dybowski-Bakart Sp. z o.o., ul. Goździków 25, 04-231 Warszawa. Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 23.12.2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja Nowa Wieś)". 
Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą tj.: SKANSKA S.A.; ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 7.12.2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Holendry Kozienickie (aglomeracja Kozienice)". 
Na realizację ww. przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą tj. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji "HYDROMEL" Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie; 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 41, 26-800 Busko- Zdrój. W/w oferta uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 26.10.2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
Konsultant dla zadań inwestycyjnych Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 
Na realizację ww. przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj.: SAFEGE S.A. 15-27 Rue du Port, Parc de llle 92000 Nanterre, Francja. Oferta firmy SAFEGE S.A. uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W dniu 26.10.2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zadanie: 
Inżynier dla zadań inwestycyjnych Projektu: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice". 
Na realizację ww. przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą tj.: BUD-INVENT Sp. z o. o. ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa. Oferta w/w firmy uzyskała największą liczbę punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.