10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

         Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z  o. o. jest Ciepłownia, zlokalizowana na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej, przy ul. Głowaczowskiej 39, w Kozienicach. Emisja zanieczyszczeń  powstaje w wyniku  spalania węgla kamiennego. W związku z wyłączeniem z eksploatacji kotła WLM-5 nr 1 oraz modernizacjom pozostałych kotłów  i ich układów odpylania, uzyskano zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.
Ciepłownia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada pięć źródeł ciepła o mocach zainstalowanych:
    • Kocioł nr 2 WLM-5 o mocy 5,814 MW
    • Kocioł nr 3 WLM-5 o mocy 3,500 MW
    • Kocioł nr 4 WLM-5 o mocy 5,814 MW
    • Kocioł nr 5 WR-10 o mocy 11,628 MW
    • Kocioł nr 6 WR-10 o mocy 11,628 MW
Moc cieplna zainstalowana w ciepłowni to 38,384 MW. Nominalna moc cieplna w paliwie to 45,429 MW. Emisja spalin po przejściu przez urządzenia redukujące, odbywa się kominem stalowym o wysokości 60 m i średnicy wylotowej 1,68 m.
Kotły zainstalowane w ciepłowni, posiadają dwustopniowy układ odpylania spalin. Pierwszy stopień odpylania stanowią odpylacze wstępne multicyklony typu MOS, składające się z cyklonów przelotowych posiadających czterołopatkowe, profilowane kierownice. Ich głównym zadaniem jest wytrącanie pyłów grubych i zabezpieczenie odpylaczy drugiego stopnia przed przetarciem. Drugi stopień odpylania stanowią baterie cyklonów, wytrącające drobniejsze pyły. Uzupełnienie baterii cyklonów stanowią filtry workowe, zainstalowane na kotłach, wytrącające ze spalin drobniejsze pyły.
Ciepłownia nie jest wyposażona w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Ilość powstających zanieczyszczeń gazowych SO2 i NO2   jest ograniczona do wartości dopuszczalnych, poprzez optymalizację pracy paleniska. Kozienicka  Gospodarka  Komunalna Sp. z o. o. posiada decyzję wydaną przez Starostę Kozienickiego na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, ważną do 26.08.2026 roku. Dokument ten określa dopuszczalne rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Zakład  dotrzymuje, obecnie obowiązujące standardy emisyjne dla instalacji Ciepłownia Kozienice.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. posiada również decyzję z dnia  07.09.2017 r. wydaną przez Starostę Kozienickiego, zezwalającą na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, obejmującą dwutlenek węgla.