15 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ochrona powietrza

Emisje zanieczyszczeń do powietrza

     Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. jest Ciepłownia, zlokalizowana na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej, przy ul. Głowaczowskiej 39 w Kozienicach.
    Emisja zanieczyszczeń  powstaje w wyniku  spalania węgla kamiennego. W związku z wyłączeniem z eksploatacji kotła WLM -5 nr 1 oraz modernizacjom pozostałych kotłów i ich układów odpylania, uzyskano zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.
     Aktualnie Zakład Energetyki Cieplnej, na terenie którego znajduje się Ciepłownia posiada pięć kotłów wodnych, w tym trzy kotły WLM-5, każdy o mocy zainstalowanej 5,814 MW oraz dwa kotły WR-10, każdy o mocy zainstalowanej 11,628 MW. Łączna moc  zainstalowana Ciepłowni wynosi 40,698 MW, natomiast łączna nominalna  moc  cieplna  wynosi 49,111 MW. Emisja spalin po przejściu przez urządzenia redukujące, odbywa się kominem stalowym o wysokości 60 m i średnicy wylotowej 1,68 m.
    Kotły zainstalowane w ciepłowni, posiadają dwustopniowy układ odpylania spalin. Pierwszy stopień odpylania stanowią odpylacze wstępne multicyklony typu MOS, składające się z cyklonów przelotowych posiadających czterołopatkowe, profilowane kierownice. Ich głównym zadaniem jest wytrącanie pyłów grubych i zabezpieczenie odpylaczy drugiego stopnia przed przetarciem. Drugi stopień odpylania spalin stanowią baterie cyklonów, których uzupełnieniem są filtry workowe lub multicyklon typu LURGI. Pył zatrzymany w multicyklonach podawany jest przez dozownik celkowy do przenośnika ślimakowego a następnie na taśmę transportującą żużel. Ciepłownia nie jest wyposażona w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Ilość powstających zanieczyszczeń gazowych SO2 i NO2   jest ograniczona do wartości dopuszczalnych, poprzez optymalizację pracy paleniska. Kozienicka  Gospodarka  Komunalna Sp. z o. o. posiada decyzję wydaną przez Starostę Kozienickiego na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, ważną do 26.08.2026 roku. Dokument ten określa dopuszczalne rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Zakład  dotrzymuje, obecnie obowiązujące standardy emisyjne dla instalacji Ciepłownia Kozienice.
   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. posiada również decyzję z dnia  02.01.2015 r. wydaną przez Starostę Kozienickiego, zezwalającą na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji obejmuje CO2.