10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość ich odbioru, wymagania dotyczące rodzaju, ilości, zasad wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do ich zbierania, określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach.

    W ramach zamówienia publicznego (w trybie zamówienia z wolnej ręki), udzielonego przez Gminę, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice oraz prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
    Właściciel/zarządca nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z Regulaminem, powinien wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwie oznakowanych i o odpowiedniej kolorystyce.
 
    W celu umożliwienia właścicielom/zarządcom zabezpieczenia nieruchomości w odpowiednie rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Spółka odpłatnie może wyposażyć daną nieruchomość w żądaną ilość i określony rodzaj pojemników lub je wydzierżawić na okres zgodny ze złożonym zleceniem.

    Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierane są następujące rodzaje odpadów:
    • papier,
    • szkło,
    • metale,
    • tworzywa sztuczne,
    • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
    • popiół,
    • zmieszane odpady komunalne.

    Szczegółowe informacje  dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych  znajdują się  w ulotce zamieszczonej na stronie Spółki, w zakładce - Zakład Transportu Odbioru i Utylizacji Odpadów – Broszura Segregacja Odpadów.

    Rodzaj odbieranych odpadów oraz dzień ich odbioru określone są w harmonogramach – odrębnie dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z podziałem na teren miasta i teren wiejski.

    Harmonogramy dostępne są na stronach internetowych Spółki.

              W trosce o środowisko naturalne, w którym żyjemy i z korzyścią dla budżetu domowego (niższa opłata)
              przestrzegajmy zasady selektywnego zbierania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym.


NIE WRZUCAJ DO ŚMIECI WSZYSTKIEGO JAK LECI


dlatego:

-segreguj odpady powstające w gospodarstwie domowym, gromadząc je we właściwych pojemnikach/workach,
- nie wrzucaj do nich chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, które możesz NIEODPŁATNIE oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Chartowej.

    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, w soboty w godzinach 8:00 - 16:00.

    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może przyjąć od mieszkańców nieruchomości niezamieszkałych, w tym  przedsiębiorców, za odpłatnością, na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane na terenie Gminy Kozienice.

    Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie Spółki.

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada stosowne pozwolenia i decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

    Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych Ministerstwa Środowiska, gdzie można znaleźć ważne informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów, poziomów recyklingu oraz możliwości zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

http://naszesmieci.mos.gov.pl/sens-recyklingu

http://naszesmieci.mos.gov.pl/