10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ceny za wywóz nieczystości stałych i płynnych
od 1 kwietnia 2018 roku.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że od 1 kwietnia 2018 r. zmieniła stawki za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
1. Maksymalne stawki za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wynoszą:
- odpady zmieszane – 82,42 zł za 1m³
- odbiór odpadów zbieranych selektywnie - 74,18 zł za 1m3
2. Maksymalne stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynoszą:
- z gospodarstw domowych – 36,80 zł za 1 m³
- od pozostałych usługobiorców – 36,80 zł za 1 m³

CENNIK ZAKŁADOWY 2019