25 lutego 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2017 R.

W roku 2017 roku KGK Sp. z o.o. zrealizowała zadania wynikające z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych za łączną kwotę blisko 10 mln zł netto.
Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowanych było w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Najbardziej znaczącą z nich była przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany, której całkowity koszt wyniósł ponad 650 tyś. zł. Zadanie to było ostatnią częścią strategicznej inwestycji, w której skład wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej od OŚ Majdany do Opatkowic, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do osiedla Zdziczów w Kozienicach oraz kolektora sanitarnego „B” od osiedla Zdziczów do oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Dzięki realizacji powyższej inwestycji oczyszczalnia ścieków miejscowości Majdany została wyłączona z eksploatacji, a ścieki do dniej dopływające są przesyłane kolejnymi kolektorami do oczyszczalni w Kozienicach.
Jednocześnie zakończono inne zadania, w tym:
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Świerczewskiego (obecnej Sławnej) w Kozienicach za ponad 300 tyś. zł;
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Hamernickiej w Kozienicach za blisko 230 tyś. zł;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w
  Ryczywole – koszt to przeszło 290 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności,
  Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach za ponad 400 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka w dalszym ciągu sukcesywnie realizuje rozbudowę sieci, w tym m.in. w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Cudów, Wójtostwo, Janów, Śmietanki oraz planuje kolejne rozbudowy w miejscowościach Łuczynów, Chinów, Janików i Aleksandrówka.
Spółka zawarła również umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Kozienice, Chinów, Janików Folwark, Nowiny, Aleksandrówka, Wólka Tyrzyńska, Nowa Wieś, Cudów, Wola Chodkowska, Samwodzie, Kępeczki.
Łącznie w 2017 roku KGK Sp. z o.o. wydatkuje na inwestycje związane gospodarką wodno – ściekową ok. 5,5 mln zł netto, z czego 700 tyś zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zakresie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej KGK Sp. z o.o. w drugim półroczu 2017 roku zakończono m.in.
- budowę instalacji przeciwpożarowej placu węglowego na terenie ZEC – koszt zadania to
   blisko 230 tyś. zł;
- przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Maciejowickiej
  4 i budowę nowego przyłącza ciepłowniczego w miejscowości Świerże Górne o łącznej
  wartości prawie 45 tyś. zł;
- wymianę węzła ciepłowniczego w budynku Konstytucji 3-go Maja 1 za ponad 50 tyś. zł.
Łącznie wydatki poniesione na inwestycje w 2017 roku w zakresie Zakładu Energetyki Cieplnej wyniosą ponad 3,4 mln zł.

W okresie od sierpnia do listopada b.r. KGK Sp. z o.o. zrealizowała budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wiaty na odpady segregowane wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową zlokalizowaną przy ul. Chartowej w Kozienicach. Całkowity koszt zadania to ponad 700 tyś zł, z czego 500 tyś to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie obejmowało budowę wiaty o powierzchni 640 m2 wraz z dwoma odrębnymi boksami na szkło i odpady użytkowe oraz rampą wjazdową służącą do załadunku odpadów.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2017 R.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. każdego roku realizuje wiele zadań inwestycyjnych. Poprzez systematyczną
rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo
– kanalizacyjnej i ciepłowniczej, zapewniamy naszej firmie ciągły
rozwój oraz podnosimy jakość świadczonych usług, a także stwarzamy mieszkańcom możliwość podłączenia ich nieruchomości do budowanych sieci.
W pierwszym półroczu 2017 r. Spółka zrealizowała inwestycje za prawie 9 mln zł, w tym:
• Rozbudowę i modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej za prawie 3,7 mln zł;
• Modernizację obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa za przeszło 3,3 mln zł;
• Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu za niemal 2 mln zł.
Najważniejsze inwestycje wodociągowo kanalizacyjne Spółka zakończyła:
• Budowę kanalizacji sanitarnej od Zdziczowa do Opatkowic
– koszt ponad 1,27 mln zł, w tym środki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 400 tyś. zł. W ramach inwestycji wybudowano 2035 mb kanalizacji ciśnieniowej i jedną pneumatyczną przepompownię sieciową.

• Budowę kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do oczyszczalni ścieków w Majdanach – koszt przeszło 560 tyś. zł. Zakres obejmował wybudowanie 1537 mb kanalizacji ciśnieniowej, trzy przepompownie ścieków i 680 mb kanalizacji grawitacyjnej. Realizacja tych dwóch inwestycji uporządkowała gospodarkę wodno – ściekową w tym rejonie i stworzyła możliwość przesyłu ścieków komunalnych do oczyszczalni w Kozienicach spełniającej wymogi Dyrektywy Unijnej. Związana jest także z planowaną, a obecnie już realizowaną, likwidacją oczyszczalni ścieków w Majdanach i zmianą sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków. Zmiana – poszerzenie
granic aglomeracji Kozienice oraz dbałość o nasze środowisko naturalne podyktowała przedmiotowy zakres inwestycji.

• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul Diamentowej w miejscowości Aleksandrówka za blisko 215 tyś. zł. Wybudowano 590 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami, jedną przepompownię sieciową oraz 260 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Różanej w miejscowości Aleksandrówka. Koszt prawie 235 tyś zł. Wybudowano 654 mb kanalizacji sanitarnej, 5 przydomowych przepompowni ścieków i 655 mb sieci wodociągowej z przyłączami. Realizacja tej inwestycji związana była z wnioskami mieszkańców oraz realizowaną przez Gminę Kozienice budową infrastruktury drogowej.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kępa Bielańska. Koszt to ponad 730 tyś. zł. z czego 300 tyś. zł to środki z WFOŚiGW w Warszawie. Wybudowano 1300 mb kanalizacji sanitarnej z 13 przydomowymi przepompowniami ścieków, jedną przepompownię sieciową oraz 1246 mb sieci wodociągowej z przyłączami.

• Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śmietanki, Chinów, Ryczywół, Janików – koszt 287 tyś. zł. Realizując wnioski mieszkańców o podłączenie ich nieruchomości do sieci wybudowano 535 mb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 845 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i Żytniej w Kozienicach – koszt niemal 36 tyś. zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację – uszczelnienie i wzmocnienie 565mb kanalizacji sanitarnej i 13 sztuk studni. Modernizacja kanałów kamionkowych wykonana została metodą bez wykopową przy zastosowaniu rękawa termicznie utwardzalnego w przewodzie (metoda CIPP), nasączonego żywicami poliesterowymi.
• Monitoring sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Holendry Kozienickie i Kuźmy – koszt 32 tyś. zł. W trakcie realizacji są inwestycje związane z:
1. Remontami i budową infrastruktury drogowej przez Gminę Kozienice:
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego w Kozienicach
– koszt ok. 300 tyś. zł;
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hamernickiej w Kozienicach – planowany koszt ok. 180 tyś. zł;
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w Ryczywole – planowany koszt ok. 280 tyś. zł.
2. Kolejnymi wnioskami mieszkańców o przyłączenie ich nieruchomości do sieci:
• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności, Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach – koszt ponad 370 tyś. zł;

• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
3. Poszerzeniem granic aglomeracji Kozienice i uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na tych terenach:
• Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany – koszt ok. 620 tyś. zł. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i zmianę sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków o przepustowości 300 m3/dobę wraz z podczyszczeniem mechanicznym. Ścieki z przebudowanej oczyszczalni popłyną do OŚ Kozienice. Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka zawarła umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Chinów, Wola Chodkowska, Śmietanki, Wólka Tyrzyńska, Janików, Łuczynów, Kociołki, Stanisławice, Ryczywół, Aleksandrówka, Nowiny, Holendry Piotrkowskie, Cudów oraz Kozienice. Łączny
koszt opracowań to ponad 80 tyś. zł.
– Realizacja operacji wodno – kanalizacyjnych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwoli chronić
środowisko naturalne oraz zwiększy atrakcyjność Gminy Kozienice dla obecnych i przyszłych mieszkańców – podkreślił Robert Wojcieszek.
Modernizacja obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa.
W marcu 2017 roku zakończono inwestycje pn. „Przebudowę kotła wodnego WLM5 nr 3 w technologii szczelnych ekranów membranowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i AKPiA”. W ramach zadania wymieniono kocioł ciepłowniczy,

instalację odżużlania, instalacje elektryczne oraz instalacje odpylania spalin. Całość została zautomatyzowana w celu sprawniejszej
obsługi. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,17 mln zł. Zmodernizowano pompy obiegowe ciepłowni na kwotę prawie 80 tyś. zł.

– Inwestycje te zakończyły modernizację wszystkich źródeł ciepła w Ciepłowni Kozienice co w efekcie pozwoliło na zmniejszenie o połowę emisji do atmosfery. Ciepłownia spełnia wymagane standardy emisyjne i nie powoduje szkód w naszym środowisku naturalnym – podkreślił Robert Wojcieszek.
   Przypomnijmy, że w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zmodernizowała pozostałe cztery kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi. W chwili obecnej posiadamy dwa duże kotły WR10/EM oraz trzy mniejsze kotły WLM o łącznej mocy ponad 40 MW. Koszt modernizacji ciepłowni od 2012 roku wyniósł ponad 18 mln zł.
   Jednocześnie Spółka sukcesywnie dokonuje wymiany węzłów ciepłowniczych w budynkach na energooszczędne z automatyką pogodową. W pierwszym półroczu wymieniono węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 za kwotę 55 tyś. zł.
Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu
Dla potrzeb działalności KGK Sp. z o. o. dokonała zakupu sprzętu, w tym m.in. zamiatarki, ciągnika rolniczego, posypywarki, koparko – ładowarki, podnośnika koszowego, samochodu osobowego, ciągnika siodłowego z naczepą.

 

 

 

 

 

 

 

 

    22 kwietnia 2017 r. na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  odbył się konkurs zbiórki makulatury pt.  „ Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko możesz mieć” skierowany do mieszkańców Gminy Kozienice.  Za przyniesioną makulaturę mieszkańcy otrzymali sadzonkę drzewa i krzewu ozdobnego.  Rad przy wyborze drzewek oraz wskazówki dotyczące ich sadzenia udzielali przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice.
   Spośród uczestników konkursu zostało wyłonionych trzech laureatów, za zajęcie I, II i III miejsca, przyznano także 10 nagród wyróżnienia.
   Tego samego dnia poznaliśmy również laureatów konkursu zbiórki makulatury, który odbył się w szkołach podstawowych. Nagrodzono najlepsze szkoły podstawowe, najlepszych uczniów w gminie oraz najlepszych uczniów w danej szkole.
   Łącznie zebrano ponad 60 Mg makulatury.
   Podczas uroczystego finału, który odbył się w siedzibie firmy, Prezes KGK Sp. z o.o.  Pan Robert Wojcieszek wręczył wszystkim laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Zakup nagród został dofinansowany  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pan Robert Wojcieszek dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywne zaangażowanie się w realizację konkursu zbiórki makulatury.

Szanowni Klienci

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w celu usprawnienia płatności wprowadza identyfikację kontrahenta poprzez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostanie jeden numer rachunku wirtualnego dla jednego rodzaju usługi świadczonej przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., na który kontrahent będzie kierował swoje płatności. Umieszczenie numeru kontrahenta w numerze rachunku zapewnia bardzo wysoki poziom poprawności otrzymywanych danych, ponieważ płatnicy przywiązują o wiele większą wagę do numeru rachunku niż np. do szczegółów płatności. Identyfikacja płatności stanowi podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemach finansowo-księgowych. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi wyeliminowanie błędów podczas procesu uzgadniania płatności. W związku z powyższym od dnia 01.02.2017r. nadane zostały rachunki bankowe dla usługi związanej z dostarczaniem ciepła, natomiast z dniem 15.02.2017 r. nadane zostały rachunki bankowe dla odbiorców usług w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków.  Odbiorca korzystający z kilku rodzajów usług świadczonych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. będzie posiadał kilka numerów indywidualnych rachunków bankowych. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej

Za nami IV Kozienicki Dzień Wody

   Gry i zabawy dla dzieci, konkursy, warsztaty, pokazy, a na finał świetny koncert w wykonaniu zespołu GlassDuo - tak w największym skrócie wyglądały IV kozienickie obchody Światowego Dnia Wody, które odbyły się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w dniu 25.03.2017 r. . Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a frekwencja dopisała.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali dyrektor KDK Elwira Kozłowska
i prezes KGK Robert Wojcieszek.

   Z okazji Światowego Dnia Wody KDK i KGK Sp. z o. o. zorganizowały konkurs plastyczny "Kreatywny Recykling – „Kozienicka Woda z kranu jest super". Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody. Tego dnia zorganizowano również konkursy dla publiczności. Wylosowano szczęśliwców, którzy wypełnili ankiety Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a także wręczono nagrody osobom, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursu "Rzeki Kozienickiego Parku Krajobrazowego".

Maskotka Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. częstowała wszystkich
słodkościami.

   Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był wspaniały koncert zespołu GlassDuo, któremu towarzyszył kwartet smyczkowy Primo Incorto. Anna i Arkadiusz Szafraniec to jedyni w Polsce artyści zajmujący się tzw. szklaną muzyką.

Kwiaty artystom po koncercie wręczył Robert Wojcieszek.

 

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695

Finał III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” – jest wyróżnienie dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Fundusz podpisał w 2015 roku ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Kapituła Konkursowa konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, w skład której wchodzą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu, przyznała również 29 wyróżnień w 10 kategoriach konkursowych. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 25 października 2016 r.
w Mazowieckim Instytucji Kultury w Warszawie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw
z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów i dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami. Nagrodę dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. odebrał Prezes Zarządu – Pan Robert Wojcieszek. Spółka zdobyła wyróżnienie w III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” w kategorii OCHRONA WÓD.

„Granitowy Tulipan” dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Z przyjemnością informujemy, że Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. została laureatem jubileuszowej XX edycji Programu Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” w kategorii „Efektywna Firma Państwowa lub Samorządowa Roku 2015”.

   Organizatorem Programu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, natomiast patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

   Celem Konkursu jest promocja firm i instytucji, które dzięki odnoszonym sukcesom ekonomicznym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, wyróżniają się zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.

   Otrzymane wyróżnienie jest wyjątkowe dla naszej spółki, ponieważ stanowi gospodarczą wizytówkę regionu radomskiego, będącą świadectwem, że dysponujemy dużym potencjałem gospodarczym oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.

 

W dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie podczas uroczystej Gali, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Gospodarki.
Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach    przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o po raz pierwszy wzięła udział w programie zdobywając tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play 2013”.

 

   W dniu 23 listopada 2013 roku w Warszawie podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2013”, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał prestiżową nagrodę w postaci złotej statuetki „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”.
  Uroczystość z udziałem przeszło 800 gości zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz świata polityki i kręgów biznesu. Głównym założeniem Konkursu jest promocja przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności. Od samego początku Konkurs "Mazowiecka Firma Roku" objęty jest honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wzięła udział w Konkursie po raz pierwszy i decyzją Kapituły oraz Organizatorów Konkursu została nagrodzona zdobywając I nagrodę w kategorii „usługi dla ludności” oraz tytuł „Mazowiecka Firma Roku 2013”.
- Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”, to ogromne wyróżnienie, które kreuje pozytywny wizerunek reprezentowanej przeze mnie spółki, daje możliwość efektywnej promocji oraz umocnienie na rynku, ale przede wszystkim buduje wzajemne zaufanie na płaszczyźnie przedsiębiorca – samorząd – mówi Robert Wojcieszek Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

Realizowane inwestycje – I półrocze 2016 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach. Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do Zdziczowa oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendry Kozienickie, Nowa Wieś, Cudów, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Aleksandrówka, Stanisławice, Ryczywół i Wola Chodkowska.
Opracowano projekty rozbudowy odcinków sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Aleksandrówka, Janików Folwark, Chinów, Śmietanki, Ryczywół. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Janów, Holendry Kozienickie, Samwodzie, Kępeczki, Łuczynów, Ruda.
Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przebudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Kozienicach oraz w ul. Spacerowej w Aleksandrówce. Przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z budową  przepompowni ścieków w ul. Młyńskiej w Kozienicach. Zakończono modernizacje sieciowej przepompowni ścieków w Przewozie, w trakcie modernizacji jest sieciowa przepompownia przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków na Osiedlu Polesie i w Woli Chodkowskiej. Zakończono prace przy modernizacji szachtów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Dodatkowo wyposażono studnie głębinowe w nowoczesne przepływomierze. Trwają prace przy budowie budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.
Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Zakończono modernizację kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Rozpoczęto modernizację kotła WLM5 Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto trwają prace przy modernizacji sieciowych pomp obiegowych oraz został zaktualizowany system SCADA. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z wymianą węzła ciepłowniczego w budynku Warszawska 28. W trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje techniczne budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w Świerżach Górnych oraz w ul. Słowackiego w Kozienicach.
W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej trwają prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Zakończono przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku kotłowni lokalnej.