26 kwietnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Konkurs plastyczny „KOZIENICKA WODA TO SKARB”


   W związku z obchodami „Światowego Dnia Wody”, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wraz z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Gminą Kozienice zorganizowała konkurs plastyczny pn. „KOZIENICKA WODA TO SKARB”. Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne) z terenu Gminy Kozienice. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu zamieszczony jest poniżej.

Regulamin - konkurs plastyczny.


   Nasze działania w zakresie segregacji - przyłącz się do nas.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. od kilku lat podejmuje działania, mające na celu zwiększenie nacisku na prawidłową segregację odpadów. Corocznie promujemy działania mające na celu ograniczenie produkcji śmieci, zwiększenie zakresu segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów.

   W bieżącym roku również zaangażowaliśmy się w działania proekologiczne. Już na początku bieżącego roku mieszkańcy każdego domostwa gminy Kozienice jak również Zarządcy Nieruchomości, otrzymali ulotkę informacyjną ze szczegółową instrukcją, jak segregować poszczególne frakcje odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów.

   Ponadto Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zakupiła naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki są dokładnie oznaczone i znajduje się na nich szczegółowy opis ułatwiający znalezienie odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów danego rodzaju.

   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Kozienice, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zakupiła przyczepkę samochodową, która znajduje się na PSZOK-u. Spółka oferuje bezpłatny, jednodniowy wynajem przyczepki mieszkańcom gminy w celu ułatwienia dowozu odpadów bezpośrednio na PSZOK. Szczegółowe informacje na temat wynajmu przyczepki znajdują się stronie internetowej Spółki www.kgkkozienice.pl i na PSZOK-u.

   Nasza Spółka jest również organizatorem konkursu zbiórki makulatury. W bieżącym roku konkurs nosi nazwę „Przejdź na ty z naturą, przynieść paczkę z makulaturą”. Konkurs kierowany jest do przedszkolaków, uczniów oraz wszystkich mieszkańców gminy. Wspólnie propagujemy prawidłowe postawy w zakresie gospodarowania odpadami.


Konkurs zbiórki makulatury
pn.: „Przejdź na ty z naturą, przynieś paczkę z makulaturą”.

Regulamin konkursu zbiórki makulatury - dla osób indywidualnych.
Regulamin konkursu zbiórki makulatury - dla przedszkoli i szkół.
Umowa powierzenia RODO szkoły dot. konkursu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu zbiórki makulatury.
Załączniknr 2 do Regulaminu konkursu zbiórki makulatury.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku, do wglądu na stronie KGK w zakładce ZTOiUO.

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 12789 opublikowana została decyzja NR DRE.WRC.4210.32.7.2018.561.XIIIZM.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r. zatwierdzająca zmianę XIII taryfy dla ciepła.

Link AKT ZMIANY TARYFY CIEPŁA

OGŁOSZENIE

        Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328 z póź. zm.) Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.207.5.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. z mocą obowiązywania od dnia 28 lipca 2018r. do 27 lipca 2021r.

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 28.07.2018r. do 27.07.2019r.:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,68 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,68 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 3,68 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 7,35 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 7,35 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani
w okresach miesięcznych – 7,35 zł/m³.

II. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uchwalone Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2018r. obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 1,33 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 1,33 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 1,19 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 3,29 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 3,29 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,96 zł/m³.

III. Ceny obciążające odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 2,35 zł/m³,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 2,35 zł/m³,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 2,49 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,06 zł/m³,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 4,06 zł/m³,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,39 zł/m³.

IV. Stawki opłat abonamentowych

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,
Grupa A2 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 6,03 zł,
Grupa A3 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 4,69 zł,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł,
Grupa B2 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – właściciele działek rekreacyjnych, rozliczani w okresach kwartalnych – 10,50 zł,
Grupa B3 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych, rozliczani w okresach miesięcznych – 6,18 zł.

V. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
1. Stawka opłat za przekroczenie Nog              

- od  116 do 250 mg/dm³  - 1,67 zł/m³,
- od  251 do 400 mg/dm³  - 3,61 zł/m³,
- powyżej 400 mg/dm³      - 5,74 zł/m³
2. Stawka opłat za przekroczenie Pog
- od  22 do 35 mg/dm³  - 0,83 zł/m³,
- od  36 do 60 mg/dm³  - 1,32 zł/m³,
- powyżej 60 mg/dm³    - 2,20 zł/m³
3. Stawka opłat za przekroczenie ChZT
- od  2201 do 5500 mg/dm³  - 2,41 zł/m³,
- od  5501 do 9000 mg/dm³  - 6,03 zł/m³,
- powyżej 9000 mg/dm³        - 9,88 zł/m³
Wszystkie ceny, stawki opłat podane w ogłoszeniu są stawkami netto. Do nich należy doliczyć podatek VAT wg odrębnych przepisów.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 ROKU

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    Stąd też dotychczasowa Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała do 10.06.2018 roku.
    Jednocześnie uchwałą nr XXXVI/348/2017 Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

FAKTURY ELEKTRONICZNE DLA ODBIORCÓW

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W celu skorzystania z tej formy otrzymywania faktur, Odbiorca powinien osobiście zgłosić się do pok. nr 107 w siedzibie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15  i podpisać porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W II PÓŁROCZU 2017 NADAL NIE ULEGNIE ZMIANIE

Zgodnie z ponownym wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 22 czerwca 2017 roku uchwałą nr XXXI/273/2017 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

"TARYFA 2017"

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Link do taryfy 2017 r.

 

W 2016 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2016 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK
z dnia 2 października 2017 roku została zatwierdzona XIII taryfa dla ciepła.

Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 roku, pozycja 8582. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIII taryfę dla ciepła z dniem 1 listopada 2017 roku.